พระเทพโกศล ประธานมูลนิธิฯ
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/01/2012
อัพเดท26/10/2019
ผู้เข้าชม7500213345
แสดงหน้า935429
รู้จักเว็บนี้จาก

กองทุนรากแก้วพุทธทายาท : เพื่อถวายทุนการศึกษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่าน 615
โครงการรากแก้วพุทธทายาท


1. ชื่อโครงการ
            รากแก้วพุทธทายาท

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
            มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอก

3. ที่ปรึกษาโครงการ
                ใส่ข้อมูล

4. หลักการและเหตุผล
            พระภิกษุสามเณร  ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา  เพราะเป็นผู้สละเพศแห่งฆราวาสสู่ความเป็นสมณะศากยบุตรถือความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อนำมาซึ่งความสุขสงบภายในและแผ่กระจายเป็นประโยชน์สุขต่อมหาชน(พหุชน หิตาย พหุชน สุขาย) ดังนั้น พระภิกษุสามเณรจึงมีหน้าที่หลักคือการศึกษาเล่าเรียนและสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ กล่าวคือต้องศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาฝึกหัดปฏิบัติ และนำหลักที่ถูกต้องไปอบรมสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ศรัทธาประชาชนให้รู้และเข้าใจจนเป็นผู้ดำรงตนตามกรอบศีลธรรมที่ดีงาม 
หากแต่ในปัจจุบันจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพุทธทายาทสืบทอดและสนองพุทธเจตนารมณ์ดังกล่าว กำลังขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ อันเนื่องมาจากหลายเหตุหลายปัจจัย สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายใต้อิทธิพลของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม การบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนอุทิศชีวิตเพื่อสืบทอดพระศาสนาจึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก
            ดังนั้น หากในวันนี้ เรามุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยประสานกับระบบการศึกษาที่มีอยู่  เชื่อว่าจะสามารถสร้างเพชรเม็ดงามที่จะช่วยเป็นกำลังทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  เป็นที่พึงพิงของสถาบันสงฆ์ในอนาคต นำความสุขสงบและสันติสู่บุคคล สังคมและประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นดังกล่าว จึงมีมติอนุมัติโครงการรากแก้วพุทธทายาทขึ้น  เพื่อสร้างศาสนบุคคลให้ทำหน้าที่ดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ  สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่กับมนุษยชาติสืบต่อไป

5. วัตถุประสงค์
            1. เพื่อระดมทุน ให้เป็นกองทุน พุทธทายาท” มุ่งสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
            2. เพื่อสร้างพุทธทายาท ในการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่กลุ่มชนในสังคม
            3. เพื่อถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่มีพุทธอุดมการณ์และสัมมาปฏิบัติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาสงฆ์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ
            4.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของพระศาสนา และสังคม
            5. เพื่อเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสทำบุญ

6. กลุ่มเป้าหมาย
            6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
                        1.  การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 90 รูป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้รับบริจาคทำบุญ)
                        2. จำนวนงบประมาณที่ต้องระดมเป็นทุนในแต่ละปี (ขึ้นอยู่กับผู้บริจาคทำบุญ)
                        3. จำนวนพระภิกษุสามเณรบวชเรียนเพิ่มขึ้น
                6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                                1. พระภิกษุสามเณรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนหลักพุทธธรรมในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น
                                2. พระภิกษุสงฆ์ได้รับการส่งเสริมทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
                                3.พระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจพุทธธรรมอย่างถูกต้องจนเป็น ศาสนทายาทที่มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา
                                4. พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการอื่นๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออบรมศรัทธาประชาชนและเยาวชนได้อย่างถูกเหมาะสมกับกาลสมัย
                                5. ศรัทธาประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณร
                                6.ศรัทธาประชาชนได้มีโอกาสสร้างบุญโดยการ สร้างศาสนทายาท สืบต่ออายุ พระพุทธศาสนา

7. วิธีการดำเนินการ
                7.1 สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ
                7.2 นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
                7.3 กำหนดรายละเอียดการอุปถัมภ์
                        1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้แกนนำรากแก้วศาสนทายาท
                        2. การถวายทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา
                                    - ส่งเสริมการเรียนแผนกธรรม –บาลี
                                    - ส่งเสริมการเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรมและสายสามัญ
                                    - ส่งเสริมการเรียนพระอภิธรรม/พระไตรปิฎก
                                    - ส่งเสริมการเรียนวิปัสสนากรรมฐาน
                        3. ระดมทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ

8. แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
1. สำรวจข้อมูลพื้นฐาน *** *** ***                  
2. ประสานงานและสร้างความเข้าใจฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     *** *** *** *** *** *** ***      
3. การดำเนินงาน                        
3.1.  ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง   *** *** *** *** *** *** *** ***      
3.2.  กำหนดกรอบรับสมัครและคัดเลือก   *** *** *** *** *** *** *** ***      
3.3.  การมอบทุน         ***           ***  
3.4.  การจัดทำฐานข้อมูลผู้รับทุนและแหล่งทุน       ***           ***    
3.5.  การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
3.6. การประสานสถานศึกษา     *** ***       *** ***      
4. การติดตามประเมินผล       ***           ***    
5. การสรุปผลรายงานโครงการ     ***         ***        
6.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
7. นำพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทำงานเพื่อสังคม     *** ***           ***    
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            9.1 ได้สืบสานอายุพระพุทธศาสนา
            9.2 ได้ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาพระพุทธศาสนาและได้สร้างอุดมการณ์แห่งพุทธทายาทในการปกป้องรักษา
 
10. อ้างอิง และ แหล่งที่มา
                ใส่ข้อมูล
 
11. ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ/ผู้บริจาค
                ใส่ข้อมูล
 
 
รายละเอียดช่องทางการสนับสนุนโครงการ
ขอเชิญสมทบทุนกองทุนรากแก้วพุทธทายาท ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 471-2-32760-5
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31